BRUKERVILKÅR – LEVERANDØRGUIDEN

1.       INNLEDNING

1.1.   Disse vilkårene gjelder for bedrifter som ønsker å benytte seg av Leverandørguiden for å markedsføre sine varer og tjenester overfor forbrukere.

1.2.   Leverandørguiden (heretter «Leverandørguiden») er en digital tjeneste der bedrifter kan markedsføre sine varer og tjenester overfor forbrukere. Forbrukere vil benytte Leverandørguiden som filter- og søkemotor hvor brudepar kan søke etter leverandører som de trenger for å arrangere bryllupet sitt. Varer og tjenester kan ikke selges gjennom Leverandørguiden, men forbrukere får tilgang på kontaktinformasjon til de ulike leverandørene.

1.3.   Leverandørguiden leveres av Story House Egmont AS (heretter «SHE»), med org. nr. 964 441 332. Leverandørguiden er en del av dittbryllup.no som også eies av SHE. Selskapet som har inngått avtale om bruk av Leverandørguiden og dermed akseptert disse vilkårene, omtales nedenfor som «Bedriften».

1.4.   Leverandørguiden fungerer på den måten at Bedriften oppretter en profil på Leverandørguiden for å kunne fronte sitt selskap og sine tjenester mot mulige kunder. Profilen inneholder bilder, linker til SoMe-kanaler og nettsider, kontaktinfo, kart, beskrivelse av selskapet, FAQ, samt hvilke tjenester som tilbys/ikke tilbys.

1.5.   Avtale om bruk av Leverandørguiden inngås ved at autorisert person hos Bedriften selv registrerer eller får registrert en profil som bruker av Leverandørguiden, og deretter bekrefter avtaleinngåelse per SMS, e-post, via pop-up eller på annen hensiktsmessig måte. Ved inngåelse av denne avtalen bekrefter vedkommende person å ha den nødvendige autorisasjon til å inngå avtalen og dermed forplikte Bedriften. I forbindelse med slik registrering og avtaleinngåelse aksepterer Bedriften at bruken av Leverandørguiden er underlagt disse vilkårene.

1.6.   Vi gjør vårt beste for at Leverandørguiden skal være trygg for forbrukerne. Vi er derfor blant annet opptatt av at bare seriøse bedrifter skal være registrert som leverandører. For å sikre dette stiller vi en rekke krav til Bedriften som vi til enhver tid kan be om at Bedriften dokumenterer. Dersom vi ikke mottar slik dokumentasjon når vi ber om det eller dokumentasjonen vi mottar ikke er tilfredsstillende kan vi avslå forespørsel om abonnement, stenge Bedriftens tilgang til Leverandørguiden, eller si opp avtalen med umiddelbar virkning.

 

2.       OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN M.M.

2.1.   Bedriften er selv ansvarlig for at opplysningene som gis om Bedriften til enhver tid er korrekte, oppdaterte og relevante, og for at innhold som kommuniseres av Bedriften på Leverandørguiden ikke er i strid med lov eller tredjeparts rettigheter, eller kan virke støtende på noen måte.

2.2.   Leverandørguiden kan kun benyttes av selskaper som er registrert i Foretaksregisteret. Bedriften skal også registreres i Merverdiavgiftsregisteret så snart beløpsgrensen for avgiftspliktig omsetning er nådd. Så lenge Bedriften har en avtale med SHE plikter Bedriften å sørge for at selskapet er lovlig registrert. Bedriften plikter videre til enhver tid å inneha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å drive den aktuelle virksomheten som Bedriften tilbyr via Leverandørguiden. I tillegg plikter Bedriften å sørge for overholdelse av alle relevante offentligrettslige krav slik som rapporteringsforpliktelser, betaling av skatter og avgifter, bruk av lovlig arbeidskraft, overholdelse av HMS-krav osv. SHE kan når som helst kreve nødvendig dokumentasjon på dette fra Bedriften. Slik dokumentasjon kan blant annet omfatte dokumentasjon for omsetning (slik som faktura og fakturagrunnlag), regnskapsinformasjon, firmaattest, vedtekter og annen selskapsdokumentasjon, årsregnskap, kopi eller kvittering for innsending av A-meldinger, HMS-kort, rapportering og betaling av MVA og skatt, osv.

2.3.   Dersom SHE mener at det er saklig behov for det, gjennomføres kredittsjekk av Bedriften og eventuelt virksomheter tilknyttet Bedriften og Bedriftens daglige leder. Slik kredittsjekk kan gjennomføres på ethvert tidspunkt SHE finner saklig behov for dette. SHE står fritt til å avslå Bedriftens forespørsel om abonnement, og dessuten til å avslutte et abonnement med umiddelbar virkning, dersom resultatet av gjennomført kredittsjekk ikke er tilfredsstillende.

2.4.   Bedriften har ikke adgang til å drive egen formidlingstjeneste via Leverandørguiden eller på annen måte videreformidle tjenester, produkter og/eller forbrukerinformasjon til andre.

2.5.   Tjenestene og produktene som Bedriften tilbyr via Leverandørguiden, kan ikke anses som bindende kontrakter eller viljeserklæringer. Tjenester og/eller produkter som tilbys vil blant annet kunne endres eller oppdateres, og Bedriften er selv ansvarlig for å inngå egen konkret og bindende avtale om kjøp av tjenester og/eller produkter med forbrukere.

2.6.   Dersom SHE skulle bli kontaktet av skattemyndighetene eller andre relevante offentlige myndigheter om utlevering av opplysninger om Bedriften vil SHE imøtekomme enhver slik forpliktelse til utlevering.

 

3.       ENDRINGER

3.1.   SHE kan til enhver tid endre og oppdatere vilkårene uten å varsle Bedriften, likevel slik at det ved vesentlige endringer og/eller oppdateringer skal gis Bedriften 1 (én) måneds varsel før endringene/oppdateringene trer i kraft. De til enhver tid oppdaterte brukervilkår er tilgjengelig for Bedriften på leverandørguiden.dittbryllup.no.

3.2.   SHE har anledning til å rette og gjøre endringer på utseende, inndeling, funksjonalitet og innhold på Leverandørguiden uten forutgående varsel.

 

4.       AVTALENS VARIGHET OG OPPHØR

4.1.   Avtalen er gjeldende fra Bedriften bekrefter avtalen som beskrevet over i punkt 1.5. og i en avtaleperiode på 12 måneder. Deretter forlenges avtalen fortløpende og automatisk med nye avtaleperioder på 12 (tolv) måneder.

4.2.   Hvis en av partene ikke ønsker at avtalen automatisk skal forlenges for en ny 12 måneders periode må parten si opp avtalen skriftlig ved å sende oppsigelse på mail til leverandorguiden@egmont.com senest 1 (én) måned før utløpet av gjeldende avtaleperiode.

4.3.   SHE kan uten grunn beslutte å avvikle Leverandørguiden helt eller delvis, midlertidig eller permanent, i løpet av en pågående avtaleperiode. Slik avvikling vil bli varslet med minst 1 (én) måneds varsel, og avtalen vil opphøre ved utløpet av varslingsfristen, uavhengig av om resterende avtaleperiode hadde lenger varighet. Ved avvikling uten grunn vil Bedriften få en forholdsmessig del av innbetalt beløp tilbakebetalt avhengig av hvor lang tid som er igjen av avtaleperioden.

4.4.   Dersom det foreligger vesentlig avtalebrudd på disse vilkår fra Bedriftens side kan SHE beslutte å heve avtalen med umiddelbar virkning og uten ytterligere plikt til å refundere eller kompensere for allerede innbetalt beløp fra Bedriften.  Vesentlig avtalebrudd vil blant annet være

·         Bedriftens konkurs, insolvens eller innstilling av betalingsforpliktelser eller lignende

·         handlinger som strider mot gjeldende lover og regler, herunder blant annet reglene om reklame og god forretningsskikk i markedsføringsloven.

·         handlinger som strider mot Egmont’s Code of Conduct

·         publisering av eller forsøk på å publisere uriktig, misvisende eller upassende innhold på Leverandørguiden.

·         handlinger som vesentlig vil skade den andre parts goodwill og omdømme

·         brudd på vilkårenes pkt. 2.1, 2.2, 2.4, 6, 7,

·         ved gjentatt opptreden som SHE anser for å være upassende overfor forbrukere, andre bedrifter eller SHE.

4.5.   Bedriften skal holde SHE skadesløs for tap som påføres som følge av krav fra tredjeparter og som skyldes Bedriftens brudd på avtalen og disse vilkår.

 

5.       PRIS OG BETALING

5.1.   Prisen for bruk Leverandørguiden for en avtaleperiode fremgår av ordrebekreftelsen som blir sendt ut til Bedriften ved opprettelse av profil eller ved særskilte avtaler med den enkelte Bedrift. Med mindre annet er oppgitt er prisene eks. mva.

5.2.   Faktura sendes til Bedriften etter mottak av ordrebekreftelse og det forskuddsfaktureres for ett års bruk av gangen med 15 dagers forfall.

 

6.       RETTIGHETER

6.1.   Avtalen medfører ingen overdragelse av partenes immaterielle rettigheter eller markedsføringsmateriell, og gir ingen av partene rett til å bruke den andre parts immaterielle rettigheter og markedsføringsmateriell utover hva som uttrykkelig angis i disse vilkårene.

6.2.   SHE er eier av alle rettigheter som er tilknyttet Leverandørguiden, herunder rettigheter til selve plattformen med tilhørende software, egne varemerker, design, bilder og tekster, samt annet innhold og materiell som SHE har utarbeidet og tilegnet seg i forbindelse med opprettelse og drifting av Leverandørguiden, og som ikke er lastet opp i den enkelte Bedrifts profil av Bedriften selv, heretter «SHEs Materiell».

6.3.   Bedriften er eier av eget selskapsnavn og selskapsinformasjon, egne varemerker, design, bilder og tekster, markedsføringsmateriell og alt annet materiell og innhold som Bedriften laster opp på sin profil og som skal benyttes i forbindelse med Bedriftens markedsføring av sine varer og tjenester ut mot forbruker, heretter «Bedriftens Materiell».

6.4.   SHE skal ha rett til å bruke «Bedriftens Materiell» i relasjon til markedsføring av Leverandørguiden i enhver sammenheng så lenge avtaleforholdet med Bedriften består, herunder på Egmont konsernets hjemmesider og SOME-kanaler.

 

7.       BEDRIFTENS BRUK AV LEVERANDØRGUIDEN

7.1.   Det skal være trygt for forbrukeren å benytte seg av Leverandørguiden. Bedriften har derfor til enhver tid en plikt til å opptre profesjonelt og i tråd med alle gjeldende lover og regler, internasjonale konvensjoner, disse brukervilkår, samt SHEs etiske retningslinjer. De til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer, Egmont konsernets Code of Conduct, er tilgjengelig på https://www.egmont.com/sites/default/files/2019-06/Egmont%20Code%20of%20Conduct.pdf og medfører forpliktelser blant annet i forhold til klima, miljø, sosial bærekraft og ansvarlig forretningsstyring.

7.2.    Bedriften forplikter seg videre til å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lovregler og retningslinjer for markedsføring generelt, samt innhold på SOME-kanaler, herunder blant annet Forbrukertilsynets «Veileder for merking av reklame i sosiale medier» og «Veiledning om prismarkedsføring», samt Medietilsynets «Veileder til youtubere og videobloggere om merking av reklame»:

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/veiledning-reklame-some

Click on the button to load the content from www.forbrukertilsynet.no.

Load content

https://medietilsynet.no/globalassets/dokumenter/produktplassering/youtube_veileder.pdf

 

8.       ANSVARSBEGRENSNING

8.1.   SHE er ikke ansvarlig for noen form for tap eller kostnad som Bedriften måtte påføres i perioden Bedriften har en pågående avtale om bruk av Leverandørguiden, herunder, men uten å være begrenset til (i) manglende eller redusert salg (ii) feil ved tjenesten, (iii) at tjenesten er helt eller delvis utilgjengelig av tekniske eller andre årsaker, (iv) permanent eller midlertidig utestengelse fra tjenesten, og (v) tap av renommé e.l.

8.2.   Dersom Bedriften likevel skulle holde SHE ansvarlig for tap eller kostnad som Bedriften har lidt i forbindelse med sin bruk av Leverandørguiden, skal slikt ansvar uansett begrenses til direkte og dokumentert økonomisk tap, og begrenset oppad til NOK 5000 per kalenderår.

 

9.       DIVERSE

9.1.   Ingen av partene kan overdra avtalen til en tredjepart uten etter forutgående skriftlig samtykke fra den annen part.

9.2.   SHEs behandling av personopplysninger skjer i henhold til vår personvernerklæring.

9.3.   Avtaleforholdet mellom partene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister mellom Bedriften og SHE skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten avgjøres ved ordinære domstoler, med Oslo tingrett som rett verneting.

Ustøttet nettleser

Vi har oppdaget at du kan bruke en utdatert nettleser som ikke er kompatibel med nettstedet vårt. Bruk et av disse alternativene for å forbedre opplevelsen din: