Vi bruker cookies på våre nettsider. Les mer om hvilke cookies vi bruker og hva vi bruker de til her. 

Dresscode til bryllup – slik tolker du det

Trio av venninner i fargerike antrekk på gaten i Milano i Italia

Gal­la, smo­king el­ler mørk dress – er du usik­ker på hva som gjelder for de ulike dresscodene i bryllup? Med dis­se tipsene på dresscode for bryllup er det umu­lig å trå feil.

Tekst: Cecilie Mevatne og Anette von Osten Foto: Getty

Dresscode bryllup: Gal­la

Hurra: Glit­ren­de ma­te­ria­ler og fe­mi­ni­ne blon­der er lov på gal­la. 

Kle deg for et ekte prin­ses­se­bryl­lup! Gal­la er den sti­ves­te dresscoden av dem alle. Et slottsbryllup vil for eksempel ha «Galla» som dresscode. Og står det det på din invitasjon, er det fot­si­de fest- el­ler ball­kjo­ler som gjel­der.

Gal­la­kjo­ler koster gjerne litt da de har ekstravagante detaljer, stoffer og snitt. I tillegg blir de jo brukt svært sjeldent. Ikke rart det er vanlig å leie fremfor å kjøpe en kjole for slike an­led­nin­ger!

Sjekk ut Fjong som tilbyr lekre kjoler til leie, eller ta kontakt med ballkjoleforretninger og hør om de tilbyr utleie.

Du må gjer­ne dra på litt, og vel­ge en kjo­le som glit­rer el­ler har and­re spen­nen­de de­tal­jer som blon­der, rys­jer el­ler på­sydde stei­ner. 

Visste du at…
Bu­nad er fak­tisk an­sett som et god­kjent gal­la­an­trekk i Norge!

Les også: Slottsbryllup i Danmark – kjoler til brud og gjester 2021

Dresscode: Smo­king

Står det «smo­king» på bryl­lupsin­vi­ta­sjo­nen kan du være sik­ker på at bryl­lu­pet er so­fis­ti­kert og for­melt. Når menn tar på seg smo­king er det nemlig fot­sid el­ler kne­lang kjo­le som gjel­der for kvinner.

Velg kjo­ler som er fest­fine i både de­sign og ma­te­ria­le. Sil­ke, chif­fon, sa­teng og fløy­el er alle gode al­ter­na­ti­ver. Styr helst unna ens­far­ge­de kjo­ler i svart og dropp kjo­ler med alt­for ut­ford­ren­de snitt. 


Tips!
Gå for splitt, hvis du sy­nes lan­ge kjo­ler er kje­de­lig.

Influencer på gaten i Paris i en kort og fargerik kjole som passer under dresscoden dress i bryllup

Dresscode: Dress

Kort el­ler lang, mønst­ret el­ler ens­far­get? Hvis kles­ko­den sier dress, kan du trygt leke deg litt mer. «Dress» gir in­di­ka­sjo­ner på et mind­re høy­ti­de­lig bryl­lup hvor du står mye mer fritt til å vel­ge ak­ku­rat den kjo­len du selv vil ha.

Far­ge­ri­ke som­mer­kjo­ler er midt i blin­ken for en slik dresscode. Ha li­ke­vel i bak­ho­det at du som bryl­lups­gjest all­tid skal unn­gå hvitt og krem­hvitt.

Det beste med den­ne kles­ko­den er at du kan bru­ke kjo­len i man­ge uli­ke an­led­nin­ger i etterkant av bryllupet.

Psst…
Dersom du ikke vil bru­ke kjo­le, er skjørt, dress el­ler bukse­­dress

ak­tu­el­le al­ter­na­tiver innunder dresscoden «Dress». 

Les også: Blomstrete kjolefavoritter til bryllup

Dresscode: Mørk dress i bryllup

Med lan­ge er­mer el­ler sma­le strop­per. Den­ne kles­ko­den hø­rer til den for­mel­le de­len av ska­la­en. Kjo­le­ne skal være fest­fi­ne og en­ten fot­sid el­ler kne­lang.

Du tren­ger ikke å hol­de deg til mør­ke far­ger selv om et bryllup har dresscode «mørk dress». Det vik­tig­ste er at du er pent an­truk­ket og ikke bru­ker for kor­te og ufor­mel­le kjo­ler. En stilfull buk­se­dress kan også være et fint al­ter­na­tiv her. 

En mørk palett: Gyl­lent til­be­hør er ny­de­lig til en jord­far­get pa­lett.

Dresscode: Pent

Dresscode Pent ta­ler egent­lig for seg selv. Her skal man se kledd ut, uten at man tren­ger å ta det så langt som til Gal­la-nivå. Pent er en av de minst for­mel­le kles­ko­de­ne. Den kan tol­kes på ulikt vis, men vis­se for­holds­reg­ler bør man li­ke­vel ta.

Unn­gå de alt­for dris­tig­ste kjo­le­ne og ikke velg plagg som kon­kur­re­rer for mye med bru­dens kjo­le når du blir invitert til bryllup med dresscode «Pent». Bloms­ter­møns­ter blir of­te­re valgt fram­for de over­då­di­ge og gla­mo­rø­se kjo­le­ne med pal­jet­ter. Om­slags­kjo­ler er også et kjem­pe­fint al­ter­na­tiv til denne dresscoden. 

Hvis du els­ker rødt, er både rosa og rust­rød fine al­ter­na­ti­ver til bryllup.

Les også: Kjoler vi elsker til vinterbryllup

Kjole til hagefest

Dresscode: Ha­ge­fest

Lang eller kort, eller begge deler! Står det ha­ge­fest på in­vi­ta­sjo­nen er det mes­te lov. Det­te er en av de mest av­slap­pe­de kles­ko­de­ne du kan få på en bryl­lups­in­vi­ta­sjon. Her er det bare å finne fram kjolefa­vo­ritter fra som­mergarderoben.

Også enkle blomsterkjoler og ufor­mel­le kjo­ler i bom­ulls­stof­fer går greit når det er bryllup med dresscode «Hagefest». Li­ker du ikke bloms­ter er det selv­føl­ge­lig lov å kle seg i and­re mønst­re el­ler ens­far­get. På ha­ge­fest bør du også droppe sti­lett­hæ­ler, da det som re­gel er gress som er un­der­lag.

Husk sko uten stillettheler – eller ta med deg et par helstoppere før du setter av gårde til hagefest-bryllupet!

VI TROR OGSÅ DU VIL LIKE ...